Designation

Staff Name

Assistant Librarian

Vacant

Pradhan Sahayak

Vacant

Varisht Sahayak

Vacant

Kanisht Sahayak

Mr. Umesh Kumar

Library Clerk

Mr. Pankaj Rawat

Book Lifter

Mr. Balwant Singh

Office Attendant

Mr. Vijayraj Singh

Mr. Balwant Singh

 

Chowkidar 

Mr. Anand Singh

Mr. Chandra Prakash